آموزش تهیه قیمت جدید+ نمونه‌ آنالیز بهای قیمت جدید

آموزش تهیه قیمت جدید
4.7/5 - (13 امتیاز)

مواد قانونی آنالیز قیمت جدید

بر اساس پیوست ۵ فهرست بهاء:
اگر در چارچوب موضوع پیمان، کارهای جدیدی به پیمانکار ابلاغ شود، برای تعیین قیمت آنها به شرح زیر عمل می شود:
۱- چنانچه در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان برای کارهای جدید ابلاغی، شرح و قیمت پیش بینی نشده باشد برای تعیین قیمت جدید مطابق بند “ج” ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان عمل می شود.
بند ج ماده ۲۹ شرایط عمومی:
اگردر چارچوب موضوع پیمان،کارهایی به پیمانکار ابلاغ شود که برای آنها قیمت و مقدار در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان پیش بینی نشده است، پیمانکار باید بی درنگ پس از دریافت ابلاغ مهندس مشاور، قیمت پیشهادی خود را برای اجرای کارهای یادشده، همراه با تجزیه قیمت، به مهندس مشاور تسلیم کند. قیمتی که باتوافق پیمانکار و مهندس مشاور تعیین شود و به تصویب کارفرما برسد، ملاک پرداخت است.قیمتهای جدیدی که به این صورت تعیین می شود باید برحسب هزینه اجرای کار درمحل اجرا محاسبه گردد. از این رو، تنها ضریب هزینه بالاسری پیمان به قیمتهای جدید اعمال می شود.
تبصره– درصورتی که پیمان با استفاده از فهرستهای بهای واحد پایه منعقد شده باشد،چگونگی تعیین قیمت جدید، علاوه بر مفاد این بند، تابع دستورالعمل نحوه استفاده ازقیمتهای پایه درتعیین قیمت جدید با اولویت دستورالعمل یادشده است.

روش تهیه آنالیز بهای قیمت جدید

در روند اجرای پیمان وقتی که کار جدیدی به پیمانکار ابلاغ می شود که آیتم های انجام این کار مطابق با فهرست بها نبوده یا قیمت آن در قرارداد مشخص نباشد و یا کار در فهرست بها موجود باشد و قیمت آن در آن فهرست وجود نداشته باشد، پیمانکار می بایست به تهیه قیمت جدید کار اقدام نماید و این قیمت را به تایید کارفرما برساند.
اما روش تهیه قیمت جدید به چه صورت می باشد؟
سازمان برنامه و بودجه برای تهیه قیمت جدید کار بخشنامه و دستورالعمل مشخصی ارائه نداده است اما با توجه به اینکه در دستورالعمل منتشر شده این سازمان در مورد تجزیه بها، هر کار و اقلام فهرست بها به چهار عامل نیروی انسانی، تجهیزات و ماشین آلات تقسیم بندی می شود میتوان قیمت جدید را هم به این روش تجزیه کرد و هر قلم کار را به صورت جداگانه نوشت تا مشاور و کارفرما بتوانند تایید این کار را انجام دهند. برای تهیه بخشنامه سازمان برنامه و بودجه به شماره ۹۶/۱۲۳۲۵۷۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ می توانید از این قسمت اقدام کنید.
در قسمت بعد فایل اکسل فرم مربوط به تهیه قیمت جدید را می توانید دانلود کنید
قابل توجه است که پیمانکاران به هر نحو که تمایل داشته باشند می توانند قیمت جدید را تهیه و به تایید کارفرما برسانند اما از آنجا که شیوه تجزیه بها مرسوم ترین و کارامد ترین روش تهیه قیمت جدید است کارفرمایان و مشاوران نیز تمایل دارند که از همین روش برای تهیه قیمت جدید کار استفاده نمایند.

طبق بند ۲ دستورالعمل مذکور برای بخش نیروی انسانی و ماشین آلات نیازی به درج مقدارو بهای هر یک ازعوامل به تفکیک نیست و میتوان بهای آن را به صورت یک قلم و کلی درج نمود اما برای مصالح و حمل می بایست عوامل آن به تفکیک در آنالیز وارد گردند، ولی با عنایت به اینکه درج یک قیمت کلی برای دستمزد یا ماشین آلات میتواند بررسی قیمت جدید را با اشکال مواجه نماید توصیه می گردد آنها هم به ریز عوامل تفکیک گردند.
برای تهیه قیمت جدید می توانیم از آنالیز بهای منتشر شده سازمان برنامه و بودجه به عنوان ملاکی برای تایید قیمت جدید خود استفاده نماییم. مثلا اگر در ردیف بتن ریزی برای بتن از یک کارگر ساده و یک بنا درجه یک و بنای درجه دو استفاده کرده است برای آیتم بتن ریزی مشابه این کار که از مصالح متفاوتی استفاده شده است نیز می توان از همین نیروی انسانی شاید با ضرایب متفاوت تر استفاده نمود.
سازمان برنامه و بودجه هر چند سال اقدام یک بار به انتشار آنالیز بهای فهرست بهای آن سال می کند. برای اینکه بدانید آنالیز بها چیست به مقاله مربوط به آنالیز بها بروید. ( به زودی منتشر می شود)
از نزدیک ترین آیتم مربوط به قیمت جدید خود می توانید بهره ببرید تا ماشین آلات و مصالح و نیروی انسانی و حمل مورد نیاز کار را از آن استخراج کنید. آخرین آنالیز بهای منتشر شده سازمان برنامه و بودجه آنالیز سال 97 می باشد که مربوط به فهرست بهای سال 97 است با توجه به تغییرات بنیادینی که در سال 99 و 1400 در فهرست بهای منتشر این سازمان به وجود آمده است شرح همه آیتم های فهرست بها با آخرین آنالیز منتشر شده این سازمان مطابقت ندارد، اما ردیف های زیادی هم هستند که با این فهرست مطابقت دارد. ما در سایت مدیر متره کار را برای شما عزیزان راحت کردیم و آیتم هایی از فهرست بها که مطابق با آنالیز بهای 1397 در فهرست بهای 1400 هست بیرون کشیدیم و این فایل را به صورت اکسل به شما ارائه می دهیم و در کنار آن هم فایل اکسل تجزیه بهای سال 1397 را هم با همه آیتم ها به صورت اکسل ارائه دادیم تا بتوانید از آن برای تهیه قیمت جدید استفاده کنید.

لینک تجزیه بهای 1400

فرمت آنالیز قیمت جدید

فرم صورتجلسه قیمت جدید تحت اکسل Excel

حداکثر قیمت ریالی استفاده از قیمت جدید در پیمان

در صورتی که برای کار جدید ابلاغی در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان شرح و قیمت واحد پیش بینی شده باشد و یا روش تعیین قیمت واحد آن در مقدمه فصل ها تصریح شده باشد(اعم از این که برای آن مقدار پیش بینی شده باشد یا نه)برای پرداخت قیمت جدید عیناً از همان قیمت با اعمال ضریب بالاسری مندرج در پیمان استفاده می شود و در این حالت حداکثر جمع مبلغ مربوط به ردیف های قیمت جدید با در نظر گرفتن افزایش مقادیر کار تا ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان است.

در ماده 29 بند ج آمده است :

قيمت هاي جديدي، بايد بر حسب هزينه اجراي كار در محل اجرا محاسبه گردد . از اين رو ، تنها ضريب هزينه بالا سري پيمان به قيمتهاي جديد اعمال مي شود.

تبصره) چنانچه برای اجرای کارهای موضوع این پیوست، تجهیزات جدید و در نتیجه تجهیز کارگاه اضافی نسبت به تجهیز کارگاه پیش بینی شده در اسناد و مدارک پیمان نیاز باشد، در مورد اقلام اضافی تجهیز و هزینه آن ها، با پیمانکار توافق می شود.مبلغ تجهیز و برچیدن اضافی، حداکثر تا ۲۵ درصد مبلغ مقطوع تجهیز و برچیدن کارگاه پیمان می تواند توافق شود.

اما این همه مطلب نیست برای ورود به این مطلب ابتدا باید به بررسی حداکثر مقدار افزایش قیمت و کاهش قیمت در موضوع پیمان بپردازیم زیرا این مورد در تعیین حداکثر قیمت جدید تاثیر گذار است.

در بند الف ماده 29 شرایط عمومی پیمان به این صورت آمده است که:
الف)در ضمن اجراي كار، ممكن است مقادير درج شده در فهرست بها و مقادير منضم به پيمان تغيير كند . تغير مقادير به وسيله مهندس مشاور محاسبه مي شود و پس از تصويب كارفرما به پيمانكار ابلاغ مي شود . پيمانكار با دريافت ابلاغ تغيير مقادير كار ، موظف به انجام با نرخ پيمان است ، به شرط آنكه مبلغ ناشي از تغيير مقادير كار ، از حدود تعيين شده در زير بيشتر نشود .
1- افزايش مقادير بايد در چارچوب موضوع پيمان به پيمانكار ابلاغ شود . جمع مبلغ مربوط به افزايش مقادير و مبلغ كار هاي با قيمت جديد نبايد از 25 درصد مبلغ اوليه پيمان بيشتر شود.

2- جمع مبلغ مربوط به كاهش مقادير و حذف آنها نبايد از 25 درصد مبلغ اوليه پيمان بيشتر شود. اگر اين مبلغ ، از حد تعيين شده بيشتر شود و پيمانكار با اتمام كار با نرخ پيمان موافق باشد ، عمليات موضوع پيمان در چارچوب پيمان انجام مي شود . ولي در صورتي كه پيمانكار مايل به اتمام كار نباشد ، پيمان طبق ماده 48 خاتمه داده مي شود .
تبصره 1- در صورت حذف قسمتهايي از كار به استناد بند ج ماده 28 ، براي تعيين حد افزايش يا كاهش مقادير طبق بند هاي 1و2 ، به جاي مبلغ اوليه پيمان ، مبلغ اوليه پيمان پس از كسر مبلغ كار هاي حذف شده به وسيله پيمانكار ، ملاك قرار مي گيرد .
تبصره 2. اضافه يا كاهش مقادير كار طبق مفاد بند هاي (الف-1) و (الف-2) اين ماده تا 10 درصد با دستور مهندس مشاور عمل مي شود ، ولي اضافه بر آن با تصويب كارفرما قابل اجرا است .

در بند د ماده 29 شرایط عمومی پیمان آمده است : جمع بهاي قيمت هاي جديد ، علاوه بر آنكه تابع سقف تعيين شده در بند الف است ، نبايد از 10 درصد مبلغ اوليه پيمان بيشتر شود .

در صورتی که کار تعدیل شود قیمت ها از 25 درصد بالاتر می رود پس ما چه کنیم؟

در ماده 29 در یک تبصره به این صورت آمده است که : اگر نرخ پيمان مشمول تعديل آحاد بها باشد ، براي محاسبه افزايش مبلغ پيمان به سبب قيمت هاي جديد ، ابتدا قيمت هاي جديد به مبناي نرخ پيمان تبديل مي شود و سپس ملاك محاسبه قرار مي گيرد .

پس ابتدا مقادیر قیمت جدید را باید با تعدیل معکوس به قیمت قبل بازگردانید و سپس 25 درصد را محاسبه کنید. به شکل ساده تر می توان گفت که همه قیمت ها باید با معیار فهرست بهای قرار داد سنجیده شود.

برای دانلود نرخ عوامل 1400 میتوانید به صفحه مربوط به آن بروید.

برای خواندن و دانلود شرایط عمومی پیمان و همچنین در این صفحه می توانید فایل ورد شرایط عمومی پیمان را هم دانلود کنید.

33 دیدگاه برای “آموزش تهیه قیمت جدید+ نمونه‌ آنالیز بهای قیمت جدید

 1. اسور گفته:

  ممنون از مطالبتون ولي حداكثر مبلغ مربوط به جمع رديف كارها با قيمت جديد 10 درصد مبلغ اوليه پيمان است بند (د) ماده 29 شرايط عمومي پيمان

  • modiremetre گفته:

   با سلام ممنون از اینکه مطلب رو کامل مطالعه کردید و خطای ما رو دیدید. از شما سپاسگزارم و این مطلب اصلاج شده است

 2. اسور گفته:

  قيمت هاي جديد بدليل به روز بودن قيمت فقط با اعمال ضريب بالاسري پرداخت ميشود(بند ج ماده 29 ش ع پ)

 3. علی گفته:

  سلام
  در تهیه قیمت جدید به قیمت ابزار و ماشین آلات می بایست مالیات بر ارزش افزوده لحاظ گردد؟

  • modiremetre گفته:

   با سلام.
   در قیمت جدید به قیمت مصالح و دستمزد و ابزار و ماشین آلات نباید هیچ گونه مالیات بر ارزش افزوده لحاظ گردد.
   ارزش افزوده های پرداختی هنگام تهیه کالا یا دریافت خدمت در هنگام ارائه صورت وضعیت و فاکتور، از کارفرما اخد می شود.

 4. سید جواد رجایی گفته:

  سلام. ببخشید اگر کار جدید در فهرست بها آیتم داشته باشد و مقدار هم داشته باشد چگونه باید عمل کرد ؟ تشکر

  • modiremetre گفته:

   دقیقا متوجه منظورتون از کاری که در قرار داد مقدار داشته باشه و جدید باشه نشدم. به دلیل اینکه اگر کار ابلاغی در فهرست منضم تعریف شده باشد کار جدید نیست. اگر میشه شفاف تر سوالتون رو مطرح کنید.
   اما اگر کار جدید به پیمانکار ابلاغ بشود و در فهرست بهای منضم به پیمان برای آن کار آیتم مشخص شامل شرح و قیمت، وجود داشته باشد طبق آن آیتم هرینه های کار محاسبه می شود.
   طبق رعایت ماده 29 شرایط عمومی پیمان، سقف و کف ابلاغ کار جدید به پیمانکار 25 درصد بالاتر و پایین تر از مبلغ قرار داد است. غیر از این ممانعتی برای ابلاغ کار جدید وجود ندارد.

 5. Saman گفته:

  سلام وقت بخیر… به پیمانکار چندین مورد کار جدید ابلاغ شده و قیمت رو هم تصویب کارفرما گرفته و در صورت وضعیت قیمت ابلاغ شده کارفرما درج شده… برای تعدیل مبلغ تصویب شده رو به مبنای پیمان باید برگرداند و تعدیل بهش داد ؟؟ یا نباید بهش تعدیل داد اصلا ؟؟ آیا ملاک پرداخت در صورت وضعیت قیمت تصویب شده کارفرما است یا قیمت تعدیل یافته ؟؟

  • modiremetre گفته:

   با سلام.
   برای قیمت های جدید معمولا دو حالت پیش می آید یک اینکه کار را به صورت فاکتوری تحویل کارفرما دهید که در این حالت معمولا زمان اجرای کار زمان کوتاهی است. در حالت دوم کار مدت دار است یا باید به فهرست بهای مبنای کار برگردانده شود. شما می توانید با توجه به ماده 29 پیمان بند یک و دو کار را تعدیل معکوس کنید و مجددا در صورت وضعیت تعدیل کنید. دقت کنید که تنها در صورتی این کار امکان پذیر است که قرارداد مشمول تعدیل باشد.
   در تبصره ماده 29 -الف آمده است :
   تبصره : اگر نرخ پيمان مشمول تعديل آحاد بها باشد ، ابتدا قيمت هاي جديد به مبناي نرخ پيمان تبديل مي شود و سپس ملاك محاسبه قرار مي گيرد.

 6. ali.br گفته:

  سلام وقت بخیر
  اگر آیتمی در فهرست بهای منضم به پیمان نباشه اما در فهرست بهای سال های بعدی آیتم اضافه شده باشه باید کار انجام شده رو آیتم ستاره دار در نظر گرفت و آنالیز واسش داد؟یا میشه از فهرست بهای سال بعد استفاده کرد؟

  • modiremetre گفته:

   سلام وقت شما هم بخیر
   این سوال از سازمان برنامه و بودجه پرسیده شده است و این سازمان به این صورت پاسخ داده است.
   “در قرارداد هایی که بر مبنای فهارس بهای واحد پایه منعقد شده است، اگر در چارچوب موضوع پیمان کار جدیدی به پیمانکار ابلاغ شود که برای آن در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان، شرح و قیمت واحد پیش بینی نشده باشدو یا روش تعیین قیمت واحد در مقدمه فصل ها تصریح نشده باشد، برای تعیین قیمت جدید مطابق بند <ج> ماده 29 شرایط عمومی پیمان عمل می شود.
   لازم به تاکید است درج عنوان فهرست بهای مورد عمل در موافقت نامه پیمان، تنها مشخص کننده فهرست بهای واحد پایه ابلاغی است که ردیف های براورد منضم به پیمان از آن استخراج شده است و درج آن در موافقت نامه پیمان به معنای در نظر گرفتن تمام ردیف های آن به عنوان فهرست بهای منضم به پیمان نمی باشد”
   همینطور که ملاحظه می کنید حتی اگر آیتمی از فهرست بهای واحد پایه پیمان به پیمانکار ابلاغ شود که در فهرست منضم به پیمان نباشد باید مطابق بند ج ماده 29 شرایط عمومی پیمان عمل بشود.

 7. ارش رشنوادی گفته:

  با سلام چنانچه فهرست بها منضم به پیمان سال ۹۹ باشد جهت تعیین قیمت جدید کاری که در سال ۱۴۰۰ انجام گرفته از نرخ عواملفهرست بها پایه سال ۹۹ استفاده می شود یا نرخ عوامل سال ۱۴۰۰ با توجه به اینکه کار جدید در سال ۱۴۰۰ بوده ولی فهرست بها و قرارداد در سال ۹۹ بسته شده؟ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

  • modiremetre گفته:

   با سلام
   قیمت با توجه به قیمت زمان انجام گرفته کار با تایید مشاور به دست می آید و سپس با ضریب تعدیل به صورت معکوس به زمان پیمان باز میگردد

 8. یاشار گفته:

  قیمت جدیدی که بر اساس قیمت روز محاسبه شده قبل از بردن به مبنای پیمان باید بر ضریب پیشنهادی پیمانکار تقسیم شود؟ یا ضریب بالاسری؟ یا همه ضرایبی که بعدا به آن تعلق خواهند گرفت؟(یعنی بالاسری و پیشنهادی و منطقه)

  • modiremetre گفته:

   یک راه حل ساده به شما می گویم که خیال شما از بابت این مورد راحت شود!
   برای اینکه بدانید چه ضریبی باید بر قیمت جدید تقسیم شود ابتدا ببینید کدام یک از ضرایب قرار است دوبار به قیمت ها اعمال شود و تاثیر در یک جهت بگذارد.
   برای دانستن این مفهوم باید به ریشه و تعریف این ضرایب دقت کنید. به عنوان مثال ضریب تعدیل قیمت را از قیمت زمان فهرست بها به زمان انجام کار تبدیل می کند. پس وقتی قیمت جدید بر اساس قیمت های روز محاسبه می شود ابتدا باید بر ضریب تعدیل تقسیم شود و با آیتم های دیگر فهرست بها یکی شود و سپس مجدد به ضریب تعدیل ضرب شود!
   حالا ضریب بالاسری و پیمان را در نظر بگیریم و بررسی کنیم. ضریب بالاسری در ساده ترین تعریف خود می توان گفت سود پیمانکار و هزینه های دفتر مرکزی پیمانکار را شامل می شود. ما در محاسبه قیمت جدید این قیمت ها را محاسبه نکرده ایم پس در نتیجه نیازی به تقسیم شدن و مجدد ضرب شدن نیست.
   برای ضرایب مانند ضریب پیمان نیز اگر به ماهیت این ضریب توجه کنیم به نوعی تخفیف یا افزایش قیمتی است که پیمانکار به قیمت های خود داده است. ما برای تهیه قیمت جدید قیمت کار انجام شده را محاسبه کرده ایم و تخفیف یا افزایش قیمتی را در نظر نگرفته ایم پس باز هم نیازی به تقسیم کردن و مجدد ضرب کردن آن نیست.
   امیدوارم این مطلب برای شما مفید بوده باشد

 9. کارشناس. گفته:

  با سلام.یه نمونه انالیر قیمت جدید مشاور به ما ارائه داده، به این صورت که در قسمت عوامل نیروی انسانی و ماشین و…..یک بار ضریب منطقه ای رو در بهای واحد انها ضرب کرده،
  و در سری دوم وقتی بهای کل واحد کار (نیروی انسانی ،ماشین .مصالح)رو بدست اورده بر ضریب منطقه و سایر ضرایب پیمان و ضریب تعدیل تقسیم کرده و مجددا در صورت وضعیت ضریب منطقه رو مشابه سایر ضرایب اعمال کرده.

  ایا چنین محاسباتی صحیح هست در مورد اعمال ضریب منطقه ای؟

  • modiremetre گفته:

   با سلام به شما دوست عزیز. برای پاسخ به این سوال باید به بخشنامه شماره 94/69416 مورخ 94/04/30 و تعریف ضریب منطقه ای جلب کنم.
   در تعریف ضریب منطقه ای چنین آمده است که : “از آنجا که قیمت های مندرج در فهرست بها با فرض انجام کار در مرکز کشور محاسبه شده است لذا سازمان با توجه به ویژگی های محلی و منطقه ای ایران را به مناطقی تقسیم نموده و متناسب با صعوبت کار در منطقه ضریبی به نام ضریب منطقه در نظر گرفته که در براورد هزینه کل کار ضرب می شود”

   در تهیه قیمت جدید ممکن است استعلام قیمت برخی کالا ها از مرکز و استعلام قیمت برخی از ماشین آلات و نیروی انسانی در منطقه انجام شود پس ابتدا باید قیمت ها به یک واحد یعنی قیمت مرکز تبدیل شود که این قیمت ها قیمت های فهرست بهای پیمان که بر اساس قیمت های ضریب منطقه مرکز (ضریب یک) می باشد محاسبه شده است.
   سپس بر اساس اینکه قیمت ها بر اساس مرکز محاسبه شده باشد همان قیمت ها را به فهرست بها (بدون تقسیم ضریب منطقه بر قیمت جدید) وارد می کنیم و اما در منطق فرضی قیمت جدید به نظر می رسد که این مورد در نظر گرفته شده است که قیمت ها بر اساس قیمت های منطقه محاسبه شده است پس می بایست یک بار قیمت ها بر اساس منطقه محاسبه شود و بر ضریب منطقه تقسیم شود تا قیمت ها مشابه سایر قیمت ها به قیمت های فهرست بها تبدیل شود که قیمت های فهرست بها قیمت محاسبه شده بر اساس ضریب منطقه یک (ضریب مرکز) است
   پس با توجه به مشورت با شرکت مشاور می توانید در این مورد تصمیم گیری کنید.

 10. مهدی گفته:

  با سلام
  با توجه به اینکه نرخ عوامل موثر در سال 1401 اعلام نشده ازچه روشی برای محاسبه قیمت جدید سال 1401 استفاده بکنیم

 11. ناشناس گفته:

  با سلام و خسته نباشید، فرق بین آیتم ستاره دار و آیتم کار جدید چیه
  منظورم در روش تجزیه بها است چون یکی رو باید بر اساس شاخص دوره فهرست پایه مبنای پیمان آنالیز کرد و دیگری رو بر اساس قیمت روز!!!
  اول اینکه کدام مقدم بر دیگریست و مورد قبول است و آیا توافقیست در نهایت
  دوم بحث تعدیل معکوس هست که یکی میخوره و دیگری نه
  ماهیت هر دو کار جدید است درسته!!!

  • Reza گفته:

   مهندس همه چی رو با هم قاطی کردی باید یه ریست فکتوری کنی و از اول بشینی فهرست بها و شرایط عمومی رو با دقت بخونی.

   • modiremetre گفته:

    املای ننوشته غلط نداره!
    بفرمایید که شما چه موردی رو در این مطلب مغایر با دانشتون میبینید تا هم دانش شما و مبنای نظر شما مشخص بشه و هم مطلب مناسب تری در دسترس عموم قرار بگیرد. که هدف از ارائه این مطلب افزایش دانش عمومی است و قطعا باعث خوشحالی است اگر اشتباهات من دیده بشود.
    با تشکر

   • ناشناس گفته:

    سلام در پیمانهایی که ضریب فصل دارد بالاتر از ۲۵ در صد باید هر ضریبی که کمتر اعمال کنیم ایا تعدیل در اینجا تاثیر دارد

 12. کارشناس گفته:

  اخیرا ی بخشنامه برای جبران اثار ناشی از کرونا اومده
  که با توجه به کارکرد پیمانکار تو اون بازه زمانی ک از سال ۹۹ تا اخر شهریور ۱۴۰۰ هست باید به پیمانکار پرداخت بشه.

  اگر کارکرد تا اخر شهریور۱۴۰۰ پیمانکار
  رقم ۱ میلیارد تایید شده باشه،

  ولی در صورت وضعیت مهر ۵۰۰ میلیون‌کم بشه و علت کاهشی بودنش رو هم‌گفتن عدد صورت وضعیت شهریور
  اشتباه بوده،

  حال ما باید برای محاسبات کرونا
  رقم ۱ میلیارد رو ملاک‌قرار بدیم ک تو بخشنامه هم گفته کارکرد تا اخر شهریور ۱۴۰۰ یابعد از کسر۵۰۰ میلیون و عدد اصلاح شده ملاک‌هست؟

 13. منصور صلاحی نیا گفته:

  با سلام
  یک سری کار جدید به پیمانکاری ابلاغ شد که بعضی از ماشین الات مورد استفاده یا نیروی انسانی استفاده شده در مرکز آمار نمی باشد و ای در بهای عامل فهرست بها هستند
  پیمانکار بهای عاملو حتی با ضرب ضریب منطقه ای هم قبول نداره ولی مرکز آمارو قبول داره
  آیا راهی وجود داره که از مرکز امار بشه استفاده کرد یعنی قیمت های بهای عاملو تبدیل کنند به قیمت های مرکز امار

 14. hasan گفته:

  با سلام
  در پیوست 4 فهرست بها عنوان شده چنانچه در فهرست بها و برآورد منضم به پیمان برای کار جدید ابلاغی قیمت یا مقدار پیش بینی نشده باشد طبق بند ج ماده 29 عمل می شود یعنی هر کدام از دو شرط رعایت نشود طبق ماده 29 عمل میشود از طرفی طبق تبصره بند ج عنوان شده درصورتی که پیمان بااستفاده ازفهرستهای بهای واحدپایه منعقدشده باشد،چگونگی تعیین قیمت جدید،علاوه برمفاداین بند،تابع دستورالعمل نحوه استفاده ازقیمتهای پایه درتعیین قیمت جدیدبااولویت دستورالعمل یادشده است.
  حال اگر کار جدید دارای آیتم فهرست بها بوده ولی در برآورد فاقد مقدار باشد آیا باید از آیتم استفاده کرد یا از آنالیز بها استفاده نمود؟

 15. Hasan گفته:

  با سلام
  یک نکته ابهام برانگیز در پیوست فهرست بها و بند ج ماده ۲۹ وجود دارد که به روشنی مشخص نکرده اگر آیتم در فهرست بها وجود داشته باشد ولی در برآورد مقداری در نظر گرفته نشده باشد در ابلاغ کار جدید از قیمت فهرست می‌توان استفاده استفاده کرد یا باید آنالیز صورت گیرد؟

 16. عطا زاهدیفر گفته:

  با سلام
  اگر آیتم در قرداد موجود باشد و برایش فاصله حمل در نظر گرفته شده باشد ولی در ردیف آیتم مقدار نباشد آیا پیمانکار میتواند درخواست قیمت جدید بنماید؟

 17. ناشناس گفته:

  باسلام ودعای خیر
  یک نقطه ابهام در قرداد هست به این عنوان اجرای خط با اتصالات ولی درM T O هیچ ایتمی راحع به اتصالات تعریف نشده است این مورد به عنوان اضافه کاری با قیمت جدید میشود محاسبه کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *