بخشنامه انعقاد پیمان بر اساس فهرست بهای تجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن

    دانلود PDF بخشنامه انعقاد پیمان بر اساس فهرست بهای تجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن شماره 100/65637 مورخ 1391/08/14