بخشنامه دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان بشماره 101/173073 مورخ 1382/9/15

    دانلود PDF بخشنامه تعدیل به شماره 101173073 مورخ 1382915