بخشنامه روش تعدیل آحاد بهای پیمان به شماره 9706/54/2080-1 مورخ 1370/6/23

    PDF