اکسل فهرست آحاد بهای ابنیه سال 99

    سازمان برنامه و بودجه کشور سالانه فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه را منتشر می کند.

    فهرست واحد پایه رشته ابنیه از قدیمی ترین و پرکاربردترین مراجع برآورد پروژه های عمرانی در مقیاس ملی می باشد که به عنوان مبنایی برای تدوین فهارس بهای واحد پایه دیگر رشته ها نیز مورد استفاده قرار می گرفته است.

    اکسل این فهرست بها برای تهیه راحت تر صورت وضعیت و متره و برآورد در اختیار شما قرار گرفته است