بایگانی برچسب: روش تهیه آنالیز بهای قیمت جدید

آموزش تهیه قیمت جدید+ نمونه‌ آنالیز بهای قیمت جدید

آموزش تهیه قیمت جدید

مواد قانونی آنالیز قیمت جدید بر اساس پیوست ۵ فهرست بهاء: اگر در چارچوب موضوع پیمان، کارهای جدیدی به پیمانکار ابلاغ شود، برای تعیین قیمت آنها به شرح زیر عمل می شود: ۱- چنانچه در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان برای کارهای جدید ابلاغی، شرح و قیمت پیش بینی نشده باشد برای تعیین […]